Dit is de Spelwert


De Spelwert is meer dan een school waar kinderen iets leren, het is een leefgemeenschap waar kinderen zich in brede zin kunnen ontwikkelen. Met als speerpunten: zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.

Leren luisteren naar elkaar en elkaars verschillende meningen respecteren. Dat is de basis voor een goed sociaal klimaat met een prettige sfeer waarin kinderen zich in de regel beter kunnen ontplooien. De leerkrachten werken dagelijks met de kinderen en letten goed op wat er speelt, waar ze zo nodig passende aandacht aan besteden. Daarnaast werkt De Spelwert op verschillende manieren bewust aan sociale vorming.

Zodra de kinderen de school binnenkomen, leren ze. Van spelend leren en ontdekken in de eerste groepen naar hard aan het werk vanaf groep 3. Op basis van observaties, analyses uit Kijk, het leerlingvolgsysteem en de methodegebonden toetsen worden voor de groepen 2 t/m 8 werkplannen  opgesteld. Hierin staat ook expliciet beschreven hoe binnen het leerstofaanbod differentiatie gerealiseerd wordt, zodat elk kind zich kan ontwikkelen op het eigen niveau. De leerkrachten houden nauwlettend in de gaten hoe en op welke gebieden een leerling zich ontwikkelt en bieden de materialen aan die passen binnen die ontwikkeling. Zo worden leerlingen op hun eigen niveau steeds weer uitgedaagd zich verder te ontwikkelen. En gaan ze na groep 8 met een gedegen basis naar het voortgezet onderwijs.

Expressie speelt een belangrijke rol op De Spelwert. Muziek, tekenen, drama en handvaardigheid zijn aparte vakken op school, maar worden ook geïntegreerd in andere lessen. In de groepen 1 en 2 bieden alle werklessen ruimte voor creativiteit met verschillende materialen. De groepen 3 tot en met 8 hebben elke week een speciaal expressie-uur, waarbij verschillende expressievaardigheden aan bod komen. 

Laatste nieuws


Agenda

11 juli -  Zomervakantie