Welkom op De Spelwert!


Op De Spelwert draait alles om de kinderen en hun ontwikkeling. Hun cognitieve ontwikkeling, maar ook hun emotionele, sociale en expressieve ontwikkeling. Ieder kind heeft zijn talenten, die wij alle ruimte willen bieden. En ieder kind heeft zijn verbeterpunten, waarbij we kunnen ondersteunen. Op De Spelwert kunnen kinderen worden wie ze zijn.

 

Daarbij volgen we niet één specifieke onderwijsmethode, maar hebben we wel 4 ankerpunten opgesteld. 

Kind als uitgangspunt
Elk kind krijgt les op zijn of haar niveau. En we volgen de kinderen en hun ontwikkeling op de voet. Zien we iets opvallends, bijvoorbeeld een stagnatie in (leer)groei, dan komen onze IB’ers (intern begeleiders) in actie. Zo nodig schakelen ze, intern of extern, de juiste ondersteuning en begeleiding in.

Sociale school
Maar welke didactische keuze we ook maken, leren begint bij goed in je vel zitten. Bij je prettig voelen op school en in je klas. Daarom is De Spelwert vooral ook een sociale school, waar we elkaar respecteren en helpen. Onder het mom: je leert méér in een prettige sfeer.

Als STROOMM-school is ons onderwijs in principe voor ieder kind toegankelijk én toepasselijk: het scala aan lesvormen maakt een sterke wisselwerking mogelijk tussen leerkracht en kind. De ene keer wordt het kind geïnstrueerd, dan weer wordt het uitgedaagd om zelf oplossingen te bedenken. Soms werken de kinderen in kleine groepen, al dan niet samengesteld op basis van hun niveau. Soms werken ze individueel, zonder directe hulp of begeleiding, om zelfstandig werken te bevorderen. Bij een aantal vakken volgen we het ‘instructietafelmodel’, waarbij de kinderen passend bij hun niveau een basisinstructie, een verkorte instructie of juiste een verlengde instructie krijgen. 

KANJERSCHOOL

Op de Spelwert wordt uitgebreid aandacht besteed aan het creëren van een veilige sfeer op school, sociale vaardigheden en bevordering van positief gedrag.
Dat doen we volgens de principes van de Kanjertraining.  Dat uit zich o.a. in
- het wekelijks aanbieden van kanjerlessen aan de leerlingen
- het hanteren van een duidelijk "(anti-)pestprotocol" 
- het volgen van scholing door teamleden, om de kanjerlessen aan te bieden.
- het op de kanjermanier aanspreken van leerlingen t.a.v. hun gedrag.

Onze school is als Kanjerschool, gecertificeerd door de Stichting Kanjertraining. Zie voor zeer uitgebreide informatie de volgende link: Kanjertraining
Vanuit het team is bovendien 1 collega opgeleid tot Kanjercoördinator; dat is Sandra Verdoot.
Zij heeft de taak om
- de Kanjeraanpak op de Spelwert te coördineren en in goede banen te leiden
- de collega's ondersteuning te bieden bij mogelijke kanjerinterventies in de groepen.

Het pestprotocol (of eigenlijk "anti"-pestprotol) is hier in te zien Pestprotocol Spelwert.pdf
Ook verwijzen we u graag naar onze "smiley-ansichtkaart, waarop heel kort belangrijke items uit de kanjertraining worden samengevat voor leerlingen, ouders en teamleden Smiley ansichtkaart Kanjertraining.pdf  
 

Laatste nieuws


Agenda

No events to display.