De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht scholen een Medezeggenschapsraad (MR) te vormen uit ouders en leerkrachten. Terecht, want ouders willen goed onderwijs en een prettig schoolklimaat en leerkrachten daarnaast ook een goede rechtspositie. De MR heeft een aantal taken en bevoegdheden, omschreven in het reglement. Zo heeft ze instemmingsrecht bij bepaalde schoolzaken en moet haar om advies gevraagd worden. Op de jaarvergadering van de OR aan het begin van het schooljaar komt ook het jaarverslag van de MR aan de orde.

De MR van De Spelwert bestaat uit een even aantal leden waarbij de afvaardiging van de ouders even groot is als die van de leerkrachten. De MR vergadert regelmatig. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus u bent altijd welkom. Wanneer zich wijzigingen voordoen tijdens het schooljaar wordt u hiervan in de nieuwsbrief op de hoogte gesteld.

GMR
Naast de MR van De Spelwert is er ook nog een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR). Deze behandelt schooloverstijgende zaken van de 15 Stroomm-scholen. In de GMR hebben ook leden van de MR van De Spelwert zitting.

Verslagen MR-bijeenkomsten schooljaar 2023-2024:

Archief MR – notulen

Andere downloads: