De Kanjertraining is gericht op het creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. De groep en de rol die iedereen daarin speelt, staan daarbij centraal. In speciale lessen komen onderwerpen aan de orde als een positieve houding naar anderen, ruzie, verdriet en zelfvertrouwen. De regels uit de Kanjertraining staan op een afsprakenformulier dat elk schooljaar opnieuw door ieder kind wordt ondertekend en goed zichtbaar in de klas hangt.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen in de groepen 3 t/m 8 wordt geregistreerd in Kanvas; een onderdeel van de Kanjertraining. Daarbij vullen de leerlingen in de groepen 5 t/m 8 ook nog twee keer per jaar vragenlijsten in. Dit zijn o.a. Sociale VeiligheidsLijsten, een lijst gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling en eventueel nog een sociogram.

Voor de Onderwijsinspectie is het monitoren van de Sociale Veiligheid door scholen momenteel een speerpunt binnen het toezichtkader. Het monitoren dient te gebeuren met een gestandaardiseerd, betrouwbaar en valide instrument. De door ons gehanteerde Vragenlijst Sociale Veiligheid (binnen de Kanjertraining) voldoet aan de eisen van de inspectie. 

De Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft de Kanjertraining beoordeeld als effectief volgens sterke aanwijzingen. Dit is de hoogst mogelijke erkenning voor programma’s die gericht zijn op opgroeien en opvoeden. Het is uitzonderlijk dat het NJi een zo hoog oordeel toekent. Ook de onderwijsinspectie heeft een positief oordeel over de Kanjertraining uitgebracht. Lees meer: Kanjertraining.

Kanjerweek
Pesten wordt niet getolereerd op De Spelwert. In dat kader hebben alle groepen in het begin van het schooljaar de Kanjerweek/week van de positieve gezondheid. In deze week wordt extra nadruk gelegd op de Kanjertraining: wat zijn ook weer de regels en de afspraken? Daarnaast doen we spelletjes en oefeningen rond (gewenst en ongewenst) gedrag, pesten, eigenwaarde, verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen. Met een positieve kijk; op jezelf en op de manier waarop we met elkaar omgaan.

Kanjertraining

De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De onderwijsinspectie beoordeelt het leerlingvolgsysteem als een goed instrument waarmee kinderen in hun sociale ontwikkeling gevolgd kunnen worden.

Met het geven van de Kanjertraining streven we de volgende doelen na:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.