Spannend: voor het eerst naar school! Dat geldt voor de kinderen, maar ook voor de ouders. Daarom laten we u eerst uitgebreid kennismaken met De Spelwert. Via de schoolgids, de website, een gesprek met de directeur en een rondleiding. Zo kunt u sfeer proeven en informatie inwinnen. Tijdens de wenperiode krijgt u een intake-formulier dat de basis vormt voor het eerste gesprek met de leerkracht. Voor ouders van leerlingen die hun 4-jarig kind voor het eerst naar De Spelwert brengen ligt er een brochure klaar: “Welkom op de Spelwert.”

Wennen
De kinderen op De Spelwert moeten (minimaal) vier jaar zijn. Maar in de laatste twee maanden voor hun verjaardag mogen ze wel alvast komen wennen. Dat kan maximaal tien dagdelen, in de groep waarin ze geplaatst worden.

Wordt een kind vlak voor of in de zomervakantie vier, dan krijgt het een uitnodiging voor de zogeheten ‘wisselochtend’. Op deze ochtend nemen alle nieuwe kinderen alvast een kijkje in hun klas van het volgend schooljaar en maken ze kennis met hun nieuwe leerkracht. De oudste kleuters gaan dan op visite in groep 3, alle overige groepen gaan ook een dagdeel op visite bij hun nieuwe groep en leerkracht(en).  

Het volgen van de ontwikkeling
Om de doorgaande lijn van de ontwikkeling van een kind te continueren, vragen we inzage in het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Hierover zijn met alle betrokken instanties duidelijke afspraken gemaakt. De peuterspeelzaal binnen brede school Zandkampen maakt gebruik van hetzelfde observatie-/leerlingvolgsysteem dat wij gebruiken bij de kleuters: Kijk. Uiteraard gebeurt dit alleen met toestemming van u als ouder.

Van ieder kind houden we gedurende de hele basisschoolperiode een, voornamelijk digitaal, dossier bij, met gegevens over het gezin, de vorderingen, observaties, handelingsplannen, toets- en rapportbeoordelingen, eventuele speciale onderzoeken en verslagen van leerling- en groepsbesprekingen en gesprekken met de ouders.