De Spelwert is meer dan een school waar kinderen iets leren, het is een leefgemeenschap waar kinderen zich in brede zin kunnen ontwikkelen. Met als speerpunten: zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.

Sociale ontwikkeling
Leren luisteren naar elkaar en elkaars verschillende meningen respecteren. Dat is de basis voor een goed sociaal klimaat met een prettige sfeer – waarin kinderen zich in de regel beter kunnen ontplooien. De leerkrachten werken dagelijks met de kinderen en letten goed op wat er speelt, waar ze zo nodig passende aandacht aan besteden. Daarnaast werkt De Spelwert op verschillende manieren bewust aan sociale vorming.

  • Kringgesprek – Elke groep houdt regelmatig een kringgesprek, waarin ieder kind kan delen wat hem bezighoudt. Daarnaast zijn er inhoudelijke kringen, geïnitieerd door de leerkracht of de leerlingen, over bijvoorbeeld actuele thema’s en boeken.
  • KIJK – Met het leerlingvolgsysteem KIJK volgen we de algehele ontwikkeling van de kinderen in groep1 en 2; waaronder ook de sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Leerling- en leerkrachtvragenlijsten van de Kanjertraining (Kanvas), waarbij het welbevinden van de leerling in kaart wordt gebracht waarna, indien nodig, gesprekken of interventies plaatsvinden.

Kanjertraining
De Kanjertraining is gericht op het creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. De groep en de rol die iedereen daarin speelt, staan daarbij centraal. In speciale lessen komen onderwerpen aan de orde als een positieve houding naar anderen, ruzie, verdriet en zelfvertrouwen. De regels uit de Kanjertraining staan op een afsprakenformulier dat elk schooljaar opnieuw door ieder kind wordt ondertekend en goed zichtbaar in de klas hangt. Lees meer: Kanjertraining.