De meeste kinderen doorlopen zonder problemen hun basisschooltijd, ook dankzij de differentiatie die onze lesmethodes bieden: het onderwijs kan in grote mate worden afgestemd op de onderwijsbehoeftes en het niveau het kind. Sommige kinderen hebben echter (tijdelijk) extra aandacht en begeleiding nodig. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt op de eerste plaats bij de groepsleerkracht. Deze werkt dagelijks met de kinderen en kan daardoor eventuele problemen snel signaleren. De eerste stap is dan een passende begeleiding, in overleg met de ouders, de intern begeleider (ib’er) en het team.

De ib’er, Sandra Verdoot, geeft advies en ondersteuning aan de leerkrachten. Zij heeft als extra taak het coördineren en begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Mede dankzij de ib’er kan de extra begeleiding zoveel mogelijk gebeuren door de eigen leerkracht en in de eigen groep.

Als de extra begeleiding niet het gewenste effect heeft, komt er een verdere diagnose door derden. Dit gebeurt uitsluitend na schriftelijke toestemming van de ouders. De Spelwert werkt voor consultaties samen met een externe orthopedagoog. Daarnaast wordt ook samengewerkt met deskundigen van ondersteuningseenheid Bommelerwaard van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Meierij. Deze specialisten monitoren een ondersteuningstraject, doen eventueel onderzoek, informeren de ouders en adviseren de school. 

Voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt de intern begeleider in samenspraak met de ouders en adviseurs of trajectbegeleiders van de ondersteuningseenheid een zogeheten ‘ontwikkelingsperspectief’’ op. Indien nodig worden er dan vanuit de ondersteuningseenheid extra middelen toegekend; de leerling krijgt dan een (tijdelijk) arrangement en de school ontvangt extra financiële middelen om in de ondersteuningsbehoefte(n) van de leerling te kunnen voorzien.

Kinderen met een beperking
In principe is ieder kind welkom op De Spelwert, dus ook als hij of zij een verstandelijke beperking heeft. Echter, juist dan is een goede, passende begeleiding van groot belang. Daarom bekijken we elk verzoek tot plaatsing van een kind met een beperking uiterst zorgvuldig, in overleg met SWV de Meierij. Lees ook: Passend onderwijs.

Een aantal uitgangspunten:

  • Het kind is naar verwachting in staat tot leren.
  • We kunnen de veiligheid garanderen, van het kind, de andere kinderen en de betrokken leerkrachten.
  • Wij hebben alle onderzoeksgegevens van het kind.
  • Het moet organisatorisch en qua ruimte mogelijk zijn het kind te plaatsen in de juiste groep.
  • De extra aandacht en zorg moet passen binnen het toegekende arrangement.